"


Autorsk? texty

Sobotovi??ov?? Sl??va, 30.1.2007

KLIATBA R??CHLYCH ???POV

V??stava L??dv? v Galerii AVU (8.1.-12.1.) je soci??lny projekt o v????ni pre L??dv?. ??erp?? z estetiky m??ze? (vitr?ny, textov? vysvetlivky, d??sledn?? dokument??cia). ?tvr?? L??dv? in??pirovala umelcov (okrem toho, ??e sa pod??a nej pomenovali) k mnoh??m p??vabn??m po??inom: poh??adnice socialistickej architekt??ry, Slav???kov Pohled od L??dv? ako kalend??re na rozobranie, polorozo??ran? talianske naboje z vojny vo vitr?ne, pseudodokument??rne video striedaj??ce n??ladov? z??bery s faktick??mi ??dajmi, ale hlavne mnoho dobr??ch skutkov v dokument??cii (napr.zostrihanie rastl?n, ktor? br??nili vo v??h??ade na reli?f).

Jemnocit pre L??dv? a dokonal?? prezent??cia tohoto jemnocitu su z??kladnou defin?ciou v??stavy. V ich kombin??cii je ale rozpor, za ktor?? s?ce nikto nem????e, ale ktor?? sa ned?? odmyslie??: vystaven?? skromnos?? prest??va by?? skromnos??ou, dokumentovan?? nen??padnos?? u?? nie je nen??padn??. Tento rozpor sa vyskytuje v s????asnom ??eskom umen? extr?mne ??asto (z??aleka nie je len probl?mom L??dv? a vydalo by na rozsiahlu anal??zu). Napnutie verejnej ??n??ry na bielize?? str??ca k??zlo nezi??tnej slu??by v okamihu, ke?? ho vid?me perfektne zdokumentovan? a vystaven?. Nako??ko vystaven? znamen?? vystaven? obdivu, ponech??m na zv????enie ka??d?ho.

?kol??cky podan? : Obsah (skromnos??) odporuje forme (exhib?cii). Tento rozpor autori nem????u nevidie??. To, ??e ho prij?maj??, sa d?? vysvetli?? aspo?? dvojako:

1) prij?ma sa ako nutn? mal? zlo. D?? sa toti?? ??mahom nadnies??, ??e bez vystavenia by nikto o ??inoch L??dv? nevedel, at??. Je ale na dobrej v??li div??ka, ??i nad n?m privrie o??i ako nad zanedbate??nou chybi??kou (v mene dobrej veci...)

2) je prejavom zmyslu autorov pre rafinovan?? ir??niu. Sp?tne prezentova?? tento rozpor ako od za??iatku zam??????an?? ir??niu mne v??ak pripad?? nevierohodn?, preto??e nebolo vo??by, ne??lo ho tam nema??. Je probl?m uveri??, ??e nie??o je z??mer, ke?? vieme, ??e inak to ne??lo.p>

Odva??ujem sa odhadova??, ??e samotn?? protiklad exhib?cie a skromnosti nie je t?mou L??dv?. ?kol??cky a absurdne povedan?: rozpor medzi obsahom a formou nie je s????as??ou obsahu. Autori s?? zn??mi svoj?m komunitn??m zm??????an?m a jemnos??ou k okoliu. B??vaj?? cennou oporou kolekt?vnych v??stav, preto??e nemyslia len na seba. Svoje projekty myslia v????ne a to ich ct?. S?? o veciach, nie nad nimi. Z toho prameniaca autenticita je ich ve??kou dev?zou, ktor?? mo??no naozaj rozpor vyva??uje.

M????eme ma?? dobr?? v????u vyva??ova??, ale nie ignorova??. Ten rozpor tam st??le je. Ak sa s n?m nechcem zmieri??, doch??dzam k extr?mnemu z??veru, ??e L??dv? (a nielen ono, ako som uz nazna??ila vy????ie) by bolo vierohodnej??ie, keby nevystavovalo, ale len ??akalo na moment, ke?? ho za??ne niekto dokumentova?? s??m a potajme. Znie to odo m??a bohu??ia?? sarkasticky, ale na to dok??za??, ??e to tak nemysl?m, zase ja nem??m vierohodn? prostriedky.

S?? dobr? skutky umenie? S?? dobr? skutky vystaven? v gal?rii umenie? Dobr?? v????a a jemnocit s?? ur??ite z??slu??n?, ale uzna?? ich je jedin?, ??o ja dok????em s nimi urobi??. Nechcem chodi?? do gal?ri? uzn??va??. Nechcem sa doj?ma?? pod tlakom toho?????e by som mala???, (ani ne??myseln??m). Od v??stav nechcem osvetu, chcem viac. Chcem myst?ri??, sta??ia mal?.

Poslan?m v??stavy mohla by?? snaha o roz???renie pon?mania umenia. Na to je u?? ale neskoro: vieme, ??e soci??lne anga??ovan? umenie existuje a ??e lok??lna ??udsk?? slu??ba dok????e zahanbova?? v umen? tak be??n?? sebastrednos??.

Taktie?? vieme, ??e i kus?? dokument??cia prenesen?? do galerijn?ho kontextu sa st??va umen?m....at??.

L??dv? vykonali mnoho dobr?ho, na ??udsk? sily mo??no a?? primnoho. Tu si neodpust?m mal?? anekdotu : p??tala som sa jedn?ho z autorov na akciu Symbolick? odsedenie trestu za kub??nskeho disidenta (na V??clavskom n??mest?) :

-Ako dlho ste sedeli ?

-Asi hodinu.

To nie je moc dlho.

-To bolo symbolick?, ch??pe??.

Zazvonil telef??n a rozhovor sme ukon??ili.

Teraz porovn??m neporovnate??n?: Pred rokom v tej istej gal?rii vystavil Ond?ej Brody spolu s Jitkou Mikulicovou a Kristoferem Paetau dokument??ciu projektu s de??mi. Projekt spo???val proste v tom, ??e deti tr??vili ??as na AVU, s??c dokumentovan?.

Tomuto predch??dzali ??al??ie projekty s de??mi: deti klad?? novin??rske ot??zky dospel??m, deti sa modlia v mn???skych r??chach, deti trestaj?? Busha za vojnov? podpa??a??stvo, deti in??taluj?? v??stavu.

Mohlo by sa to javi?? ako ??al??ie po??iny motivovan? z??ujmom o bl???neho (mo??no menej presved??iv?, preto??e do nich menej investoval). Omyl.

Pr?stupy Ond?eja Brodyho a L??dv? s?? nezmierite??ne in?.

Deti Ond?eja nezauj?maj??. Nie viac ne?? ako materi??l.

On ich manipuluje do hier, ktor??ch posolstvo ale nie je ur??en? im. Pris??va sa ku nim ako up?r, ukazuje na nich dospel??m, ??e s?? pochybn? a smie??ni.

??al??? rozdiel je v egu. Ond?ej je ??tvancom vlastnej cti??iadosti a v??bec sa t??m netaj? (naopak). Je natvrdlo priamo??iary, je barbar a cynik, nie je vkusn??. Chce moju pozornos?? (za ka??d?? cenu), ale nechce moje dojatie.

Spravodlivosti niet :

L??dv? maju z??sluhy, ale Ond?eja m??m rad??ej.

25. 1. 2007

Sl??va Sobotovi??ov??

dal??? ??l??nky od autora zobrazit koment???e

P??IDAT KOMENT???? 

AKTU??LN?? ??L??NKY

KLIATBA R??CHLYCH ???POV

Zobrazit ??l??nek 30.1.2007, Sobotovi??ov?? Sl??va

Rozhovor s Petrou Herotovou

Zobrazit ??l??nek 25.6.2006, Sobotovi??ov?? Sl??va

?pinav? pr??dlo

Zobrazit ??l??nek 11.5.2006, Moyzes Tamara

Pot?ebujeme Va??i Pomoc

Zobrazit ??l??nek 11.5.2006, ... ...

Miesto ?? pam??? ?? zvuk (zvukov?? psychogeografia)

Zobrazit ??l??nek 28.3.2006, Krekovi?? Sl??vo

d?rive OST

Zobrazit ??l??nek 28.3.2006, Labuda Radim

T?lo um?lce v roli um?lce

Zobrazit ??l??nek 1.2.2006, ?tefkov?? Zuzana

F??ze

Zobrazit ??l??nek 30.1.2006, Pt????ek Ji??

ARCHIV   archive

TEXTY

Autorsk? texty

Vybran? teoretick? texty a ??l??nky z oblasti um?n? a nov??ch m?di?

Dodan? texty ve spolupr??ci s ??esk??mi periodiky

Zpr??vy


The gallery has a curatorial supervision and follows monthly update schedule. The program is created in collaboration with selected artists and curators. Every online project is followed by articles related to the topic and discussion both professional and public. Our aim is to provide a space for development and presentation of work by Czech, Slovak and international artists bringing it to the interfnational audience creating a wider context for local artists. Important part of the project is also the archive for easy accessibility to the past works and exhibition.
NoGallery.info