"


Dodan? texty ve spolupr??ci s ??esk??mi periodiky

?isler V?t, 30.1.2006

Digit??ln? Intif??da

V srpnu 2005 vy??la v Dama??ku po???ta??ov?? hra Tahta al-His??r (V oble??en?), zachycuj?c? dle slov sv??ch autor?? v?rn??m zp??sobem ud??losti palestinsk? Intif??dy. Hru, jej??? vyd??n? bylo cenzurou odlo??eno o v?ce ne?? rok, p?edch??zel velmi rozporupln?? medi??ln? obraz. Na z??klad? kr??tk?ho textu a n?kolika screenshot?? zve?ejn?n??ch na webu byla prezentov??na jako propagace terorismu (Jerusalem Post), extenze ideologick?ho konfliktu do kyberprostoru (BBC), ??i prvn? d??stojn?? odpov??? na z??plavu z??padn?ch protiarabsk??ch her (D??ar?datu-l-Arab). Auto?i sami pak hovo?? o prolomen? stereotypn?ho my??len? na obou stran??ch a o dialogu mezi Z??padem a arabsk??m sv?tem. Podobn?? kontroverze nen? p?ekvapiv??, samo t?ma prob?haj?c?ho konfliktu v sob? nese nevyhnuteln?? spor o jeho vn?m??n?. N??sleduj?c? text mapuje dosavadn? tvorbu autor?? hry Tahta al-His??r, syrsk?ho studia Afk??r Media, a zasazuje ji do ??ir???ho kontextu anga??ovan??ch a politick??ch videoher.

Po???ta??ov? hry se dnes ??asto zab??vaj? re??ln??mi historick??mi ud??lostmi a sou??asn??mi konflikty, a ovliv??uj? tak zp??sob jejich naz?r??n? a hodnocen?. Teoretick?? reflexe mo??n?ho ideologick?ho p??soben? her prob?h?? del??? dobu ?? ji?? archaick?? simul??tor Tie Fighter (LucasArts, 1994) z prost?ed? Hv?zdn??ch v??lek byl podroben ostr? kritice za v?rn? vyu??it? nacistick? estetiky a za sv??dnost, s jakou zobrazoval prost?ed? elitn?ch st?ha???? Imp?ria, tedy ideologicky pochyben?, temn? strany fiktivn?ho konfliktu. Dnes se ideologick? a propagandistick? hry navrhuj? na zak??zku ?? s?rie americk??ch her Kuma/War ospravedl??uje v??lku v Ir??ku, rusk?? vl??da financuje v??voj patriotick??ch her v r??mci dlouhodob?ho programu ???Bu?? p?ipraven k pr??ci a obran? vlasti!??? a libanonsk? hnut? Hizball??h vyv?j? hry a v??ukov? programy pro d?ti. (V roce 2004 vy??la takov?? kompilace pod n??zvem Fat?? al-Quds, D?ti Jeruzal?ma. Obsahuje mutace klasick??ch her z 80. let typu Pacmana ??i Space Invaders, v nich?? na hr????e ??to??? Davidovy hv?zdy nebo ob?? pavouci s obli??ejem Ariela ?arona. V ??vodn?m klipu ???Jeruzal?m je n????!??? pak d?ti do p?sku poh?b?vaj? Izraelskou vlajku.)

v?ce na www.divus.cz, Um?lec ???slo4/2005

Zdroj: UM??LEC

dal??? ??l??nky od autora zobrazit koment???e

P??IDAT KOMENT???? 

AKTU??LN?? ??L??NKY

Digit??ln? Intif??da

Zobrazit ??l??nek 30.1.2006, ?isler V?t

Dokumentarismus ?? mezi skute??nost? a fikc?

Zobrazit ??l??nek 30.1.2006, Scharrer Eva

ARCHIV   archive

TEXTY

Autorsk? texty

Vybran? teoretick? texty a ??l??nky z oblasti um?n? a nov??ch m?di?

Dodan? texty ve spolupr??ci s ??esk??mi periodiky

Zpr??vy


The gallery has a curatorial supervision and follows monthly update schedule. The program is created in collaboration with selected artists and curators. Every online project is followed by articles related to the topic and discussion both professional and public. Our aim is to provide a space for development and presentation of work by Czech, Slovak and international artists bringing it to the interfnational audience creating a wider context for local artists. Important part of the project is also the archive for easy accessibility to the past works and exhibition.
NoGallery.info