"


Zpr??vy

Fojtikova Katerina, 10.4.2007

Nov?? galerie Ciant

CIANT - Mezin??rodn? centrum pro um?n? a nov? technologie v Praze si v??s dovoluje pozvat na otev?en? nov? pra??sk? galerie zam??en? na prezentaci experiment??ln?ch projekt??, kter? propojuj? sv?ty um?n?, v?dy a nov??ch technologi?. Galerii CIANT najdete na adrese K????kovsk?ho 18 v Praze 3, v bl?zkosti ??i??kovsk?ho televizn?ho vys?la??e. Otev?eno ??T-SO 17 - 21, NE 15 - 19. Vstup zdarma. http://www.ciant.cz/galerie (ve v??stavb?)

Vernis???? prvn? v??stavy TAKUMI ENDO - TYPETRACE prob?hne ve st?edu 11. dubna 2007 od 19:00.Po Tokiu a Pa????i zav?tala instalace TypeTrace tak? do Prahy. Jedn?? se o interaktivn? aplikaci, kter?? um? nahr??t ka??d?? ??der na po???ta??ov? kl??vesnici a n??sledn? z??znam podle nov? ??asov? linky p?ehr??t. Trik spo???v?? v tom, ??e p?ehr??n? z??znamu bere v potaz prom???uj?c? se zpo??d?n? mezi jednotliv??mi ??dery a toto zpo??d?n? prom?t?? p?i p?ehr??v??n? do r??zn??ch vizu??ln?ch reprezentac?. V t?to verzi jde o velikost p?sma: ???m d?le trv?? napsat slovo,t?m v?t???m fontem bude slovo zobrazeno. D?ky tomuto vizu??ln?mu p?ekladu si mohou protagonist? i div??ci nov??m zp??sobem uv?domit zku??enost psan?. Japonsk?? um?lec Takumi Endo pro projekt TypeTrace nav?c sestrojil speci??ln?
kinetickou kl??vesnici, kter?? je synchronizov??na s aplikac? a sama znovu vy??uk??v?? v??echny ??dery na z??klad? z??znamu p??vodn?ho psan?. Pohled na tuto kinetickou kl??vesnici p?ipom?n?? piano bez hr????e. Um?lec v prostoru galerie nainstaluje tak? po???ta??ov?? termin??l projektu Phonethica. N??v??t?vn?ci tak maj? jedine??nou p??le??itost zapojit se do dlouhodob?ho um?leckov??zkumn?ho projektu, jeho?? smyslem je zkoum??n? rozmanitosti i podobnosti lidsk? ?e??i v glob??ln?m m???tku. Odkazy: http://www.inexhale.net,
http://www.phonethica.net
galerie@ciant.cz. P?edem d?kujeme a t????me se na spolupr??ci. M?stn? aktivity o.s. CIANT podporuje hlavn? m?sto Praha a M?stsk?? ????st Praha 3. Hlavn? medi??ln? partner: ??esk?? rozhlas - stanice Wave. D?kujeme dal???m medi??ln?m partner??m: ??esk?mu rozhlasu - stanici Leonardo, Radiu 1, Radiu Akropolis, Prague TV, kulturn?mu t??den?ku A2 a XPublishing (??ivel, Blok, Hype, XMAG, Street).

Zdroj: ciant

dal??? ??l??nky od autora zobrazit koment???e

P??IDAT KOMENT???? 

AKTU??LN?? ??L??NKY

Nov?? galerie Ciant

Zobrazit ??l??nek 10.4.2007, Fojtikova Katerina

Osobnost roku

Zobrazit ??l??nek 4.3.2007, Fojtikova Katerina

Ud?len? ceny Michala Rann?ho

Zobrazit ??l??nek 6.1.2007, Fojtikova Katerina

Vznik sdru??en? C2C - kruh kur??tor?? a kritik??

Zobrazit ??l??nek 1.2.2006, ?tefkov?? Zuzana

ARCHIV   archive

TEXTY

Autorsk? texty

Vybran? teoretick? texty a ??l??nky z oblasti um?n? a nov??ch m?di?

Dodan? texty ve spolupr??ci s ??esk??mi periodiky

Zpr??vy


The gallery has a curatorial supervision and follows monthly update schedule. The program is created in collaboration with selected artists and curators. Every online project is followed by articles related to the topic and discussion both professional and public. Our aim is to provide a space for development and presentation of work by Czech, Slovak and international artists bringing it to the interfnational audience creating a wider context for local artists. Important part of the project is also the archive for easy accessibility to the past works and exhibition.
NoGallery.info

v i a g r a online