"


TEXTY M??S??CE NA T?MA...

?tefkov?? Zuzana, 1.2.2006

T?lo um?lce v roli um?lce

Feministick?? kritika d?jin um?n? si u?? tradi??n? v???m??, jak??m zp??sobem bylo ??ensk? t?lo, zvl????t od n??stupu pr??myslov? revoluce, vyu???v??no a komodifikov??no v um?n?. ??etn? autorky v?novaly pozornost tak? strategick?mu uplatn?n? vlastn?ch t?l feministick??mi um?lkyn?mi. Co v??ak do ned??vn? doby z??st??valo na okraji um?lecko-historick?ho feministick?ho b??d??n? v oblasti t?lesnosti, bylo t?lo mu??sk?. Ve sv?m textu uv??d?m um?leck? d?la (a?? u?? jde o performanci, video, i klasick?? artefakt), v nich?? se jejich auto?i prezentuj? v roli um?lce. Na jednotliv??ch p??kladech (Kamera Skura, Ondej Brody, David ??ern??, Robert Sender) dokl??d??m mo??nosti nabour??n? tradi??n? modernistick? p?edstavy um?lce, jako suver?nn?ho a pln? autonomn?ho autora.

V tomto p??sp?vku jsem se p??vodn? cht?la zab??vat typologi? zobrazen? vlastn?ho mu??sk?ho t?la tak, jak je prezentuj? sami um?lci. Nakonec se m??j z??b?r z????il na kategorii, kter?? by se dala charakterizovat jako t?lo um?lce. T?lem um?lce nemysl?m prost? um?lcovo t?lo jako cosi samoz?ejm?ho a obecn? lidsk?ho, ale t?lo um?lce jako um?lce, tedy t?lo reflektovan?, v?dom? uplatn?n? jako n??stroj vytv???en? nebo problematizace um?leck? image i vlastn? um?leck? subjektivity. Toto v?dom? zach??zen? s vlastn?m t?lem a zviditel??ov??n? jeho kl???ov? role v um?leck? produkci p?itom odr????? zven??? z??jem o t?lo jako o m?sto???, v n?m jsou doslova na vlastn? k????i pro???v??ny soci??ln? v??znamy a kulturn? normy, jim?? t?lo podl?h?? a je?? zp?tn? ovlivuje. Odkryt? tohoto t?la v kontextu d?jin um?n? poukazuje na fale??nost p?edstavy net?lesn?ho a nezainteresovan?ho tv??rce, ale z??rove?? prezentace konkr?tn?ho mu??sk?ho t?la um?lce je??t? automaticky neru??? normativn? kvality tradi??n?ho pojet? autorsk?ho subjektu (jako b?l?ho, heterosexu??ln?ho mu??e) a status nadosobn?ho g?nia, kter?? je takov?mu subjektu p?ipisov??n.
V r??mci sv?ho p??sp?vku se sna???m analyzovat do jak? m?ry m????e t?lo b?l?ho (a pokud je mi zn??mo) heterosexu??ln?ho um?lce zpochybnit modernistick?? model um?lce jako??to nezainteresovan?ho nositele bo??sk? tv??r??? autority. Jako jeden z n??stroj dekonstrukce pojmu mu??n?ho g?nia se jev? ironick?? nads??zka, p?ehnan? zd??raz??uj?c? heroick? atributy um?lce. Jinou strategi? je zm?na pojet? umleck?ho g?nia za koncept um?lce jako popul??rn?ho idolu. Tento je na rozd?l od transcendentn? a veskrze falick? kategorie g?nia definov??n? zven???, skrze feti??istickou adoraci t?lesn?ho obrazu um?lce. Suverenita mu??sk?ho autorstv? m????e b??t nabour??na i zviditeln?n?m um?lcova t?la jako d?la, kter? je oproti o??ek??v??n? vytv???eno nikoli um?lcem samotn??m, ale jeho div??ky. Otev?en? interperson??ln?ho rozm?ru um?lcovy role, o kter?m tyto dv? v????e zm?n?n? strategie sv?d???, je mo??n? nejen d?ky t?lu um?lce, ale i prost?ednictv?m vt?len?ho div??ka jako??to aktivn? tou???c?ho subjektu.
Jako p??klad paroduj?c? modernistick?? m??tus g?nia jsem si zvolila projekt ostravsk? skupiny Kamera Skura, nazvan?? Total Bruntal (2001). V t?to s?rii fotografi? p?edv??d?j? ??lenov? skupiny um?leckou orgii obklopeni nejr??zn?j???mi atributy sv? hyper-um?leck? role. Fotoseril Kamery Skury ironizuje romantick? pojet? um?leck?ho tvo?en? jako ext??ze doprov??zen? konzumac? alkoholu, sexu??ln? nev??zanost? a destrukc?. Z??rove?? se zde zaj?mav??m zp??sobem relativizuje autoritativn? vztah modernisty a jeho??? modelky v?t??inou definovan?? jako vztah oble??en?ho mu??e a p?ev????n? nah? ??eny. Na jedn? z fotografi? modelka p?ihl???? tomu, jak dva z mal??i n??sil?m svl?kaj? t?et?mu ko??ili. M?sto duchampovsk?ho svl?k??n? nev?sty si tito ml??denci??? rvou ??aty ze sebe navz??jem a prost?ednictv?m sv??ch hysterick??ch t?l poru??uj? tradi??n? modernistickou distinkci um?lec/model, pozoruj?c?/pozorovan??, oble??en/nah??, mu??/??ena.
Jinou akc? nabour??vaj?c? p?edstavu um?lce jako heroick? figury bylo vystoupen? Ond?eje Brodyho v d?le televizn? relace Art??za, re???rovan? Davidem ??ern??m. Doty??n?? d?l m?l b??t parodi? na sout??? ??esko hled?? Superstar, v n??? sout????c? um?lci usilovali p?ed porotou slo??enou z kritik?? a teoretik?? o titul ??esk? art-star???. Ond?ej Brody p?ekro??il lehce ironick?? r??mec Art??zy a p?ed televizn?mi kamerami se pomo??il. Na rozd?l od jin??ch degraduj?c?ch akc? zn??m??ch z historie performance v??ak zde nehr??l roli samotn?? poni??uj?c? akt, ale jeho nedostate??n? zar??movn????. Zat?mco standardn? performance p?edpokl??d?? jasn? odd?len? um?leck? akce od ostatn? mimoum?leck? ??innosti, v tomto p??pad? z??stal um?lec v pomo??en??ch ??atech i po sv?m vystoupen?. Sice mi zatleskali za ten v??kon, ale j?? jsem si ani nevzal kalhoty na p?evle??en?, a tak jsem tam st??l pochcanej, a jel jsem pochcanej dom??.??? V tomto momentu p?ekra??uje Brody hranice p??pustn?ho ztrapn?n?, svou rezignac? na um?leck????? kontext (m?sto proveden?, dokumentace, informovanost publika) garantuj?c? um?leckost (ale z??rove?? i um?lost) sebetransgresivn?j???ho gesta. Mimo z??b?r kamer a z dosahu aury sv? um?leck? role zt?les??uje Ond?ej Brody uboh? um?lcovo t?lo, zbaven? ve??ker?ho heroismu, kter? v roli um?leck? hv?zdy z??m?rn? selh??v??.
Zcela jinak se t?matu um?lce jako popul??rn?ho idolu dot??k?? David ??ern??, kter?? se na popud nakladatele Ivana Me??la, stylizoval na ob??lce sv?ho katalogu Promrdan? roky (2002) do pozice Michaela Jacksona na p?ebalu jeho desky Thriller. David ??ern?? m?? k roli hv?zdy??? d?ky sv??m provokativn?m realizac?m a medializovan??m konflikt??m patrn? nejbl???e z ??esk??ch v??tvarn??ch um?lc??, i kdy?? to v podm?nk??ch ??esk? v??tvarn? sc?ny nen? ????dn? velk? terno. ??ern?ho stylizace je tedy ironick?? hned na n?kolika rovin??ch. Paroduje sebe jako star, ??eskou um?leckou sc?nu jako celek a um?lce v roli popul??rn?ho idolu. Jeho feti??isticky inscenovan? t?lo poukazuje na prom?nu medi??ln? popul??rn?ho um?lce v komoditu. Paradigmatick?? p??klad Michaela Jacksona demonstruje sou??asnou krizi t?la, jako??to garanta setk??n? s odhaluj?c?m se Byt?m, jak ho ch??pala fenomenologick?? koncepce, a jeho nahrazen? shlukem obraz?? poukazuj?c?ch ve v??sledku na absenci re??ln?ho t?la/subjektu. Vedle fyzick??ch zm?n, kter??mi Jacksonovo t?lo b?hem n?kolika let pro??lo, je tato krize manifestov??na pojet?m t?la celebrity (a pota??mo i t?la postmodern?ho um?lce pracuj?c?ho s obrazy sv? t?lesnosti) jako obrazu bez re??ln?ho origin??lu, konstruovan?ho v reakci na po??adavky publika.
Na (vy)konstruovanost autorsk? role um?lce nar????? i ??ern?ho Autoportr?t ze s?rie Skl??da??ek (1995). Fragment??rn? t?lo um?lce jako by p?edpokl??dalo aktivn? z??sah div??ka, kter?? m????e postavu um?lce teprve poskl??dat. Ani?? bych cht?la tvrdit, ??e se ??ern?? v?dom? pokou??? o demonstraci Barthesovy teorie smrti Autora a dal???ch paradigmat postmodern?ho autorstv?, jeho autoportr?tn? skl??da??ka nach??z? svou paralelu v sou??asn? koncepci (nejen) um?leck? subjektivity, kter?? se neprezentuje jako p?edem hotov??, ale utv???? se a?? na z??klad? setk??n? s Druh??m.
Posledn? p??klad v r??mci m?ho p??sp?vku v sob? zahrnuje v??echny v????e zm?n?n? strategie zpochyb??uj?c? suver?nn? autoritu um?leck?ho subjektu a z??rove?? nazna??uje, ??e do procesu jej? tvorby i destabilizace vstupuje tak? discipl?na d?jin um?n?. R??bert Sender prezentoval v r??mci leto??n?ch klauzur na Fakult? um?n? na Technick? univerzit? v Ko??ic?ch DVD nazvan? Rozhovory s Maestrom (2004-2005), kde systematicky ironizuje pojet? autorsk? suverenity um?lce. Hned v ??vodu oznamuje Maestro div??k??m, ??e ???umenie berie ako zjeb??? a vz??p?t? p?edv??d?, jak toto um?n? vypad??. P???e slovo ???ART??? palcem u nohy s rud? namalovan??mi nehty, kter?? nam????? do vlastn?ho chrchlu, p??padn? maluje monument??ln? obraz penisu nazvan?? ???zlat?? kokot???. Maestro si rovn??? pohr??v?? s modelem um?lce jako hv?zdy a nen? ani trochu divu, ??e jeho velk??m vzorem op?t nen? nikdo jin?? ne?? Michael Jackson. Zmi??ovan?? interperson??ln? rozm?r se ve filmu objev? hned v n?kolika r??zn??ch rovin??ch. Maestro se neust??le sna??? zaujmout div??ka. Sv??dn? si olizuje rty, nebo plive do kamery v gestu symbolick? agrese. Intersubjektivita je p??tomn?? i v samotn? form? rozhovor?? stejn? jako ve v??pov?d?ch Maestrov??ch koleg??, kte?? popisuj?/konstruuj? postavu um?lce zven??? jako ??????lence???, ???psychopata??? a ???geni??ln?ho vizion???e???. Odpov??? na ot??zku, kdo je Maestro, poskytne div??ku tak? Sender??v profesor a histori??ka um?n?, kter?? s um?lcem d?l?? rozhovor. ???Maestro R??bert Sender je jedn?m z nejzaj?mav?j???ch a nejkreativn?j???ch v??tvarn?k?? na sou??asn? slovensk? sc?n?,??? oznamuje div??kovi, ale i Senderovi, kter?? v tu chv?li sed? proti n?. V postav? mlad? kunsthistori??ky se zhmot??uje dal??? t?lo, kter? z??st??valo dlouho skryto za hradbami objektivizuj?c?ch text?? o um?n?. Jej? p??tomnost vis-a-vis Maestrovi poukazuje na funkce um?lecko-historick?ho diskurzu vypl??vaj?c? z v??m?ny mezi tou???c?mi subjekty historika um?n? a ???jeho??? um?lce ??i um?lce a ???jeho??? historika um?n?. Toto tou??en? pochopiteln? nespl??v?? s erotickou p?ita??livost? mezi subjekty. Daleko sp???e jde o vztah, kter?? historikovi um?n? p?in????? slast vypl??vaj?c? z foucaultovsk?ho spojen? v?d?n? a moci, a um?lci zas narcistn? rozko?? z toho, ??e je objevov??n, popisov??n a obdivov??n. ??e??eno s Ameli? Jones jde o ???erotismus [le???c?] v z??kladech nejen vztahu j?? a druh?ho a um?lce a div??ka, ale tak? v samotn? interpreta??n? struktu?e, skrze kterou jsou um?n? a um?lec vn?m??ni a skrze ni?? je jim p?ipisov??n v??znam.??? Senderova touha, kter?? jej p?im?la inscenovat sv? t?lo v roli obdivovan?ho um?lce, prozrazuje p?es v??echna ironicko-sil??ck?? gesta nejistotu, celkem pochopitelnou u studenta oboru, kter?? m????e v prost?ed? Ko??ic po???tat jen s malou spole??enskou presti??? a zanedbatelnou mo??nost? uplatn?n?.
Jak je z?ejm? z toho, ??e jsem jej za?adila do sv?ho dne??n?ho p??sp?vku, Senderova sebestylizace tv???? v tv??? div??ck? a um?lecko-historick? touze, se uk??zala jako funk??n? strategie. Patrn? to bude t?m, ??e j?? i vy jsme rovn??? sou????st? v????e zmi??ovan??ch eroticky podbarven??ch interpreta??n?ch struktur, ale to u?? by bylo t?ma na dal??? p?edn????ku.


Z??kladn? bibliografie:

BENDELOW, Gillian, WILLIAMS, Simon, J. ???Artistic Bodies??: Representation and resistance, in The Lived Bodies, Sociological Themes, Embodied Issues. New York, Routledge, 1998.
BORDO, Susan. Reading the Male Body. in MOORE, P. L., Building Bodies. Rutgers University Press, 1997.
CAMPBEL, Andrew, GRIFFITH, Nathan. The Male Body and Contemporary Art, in GOLDSTEIN, Laurence, The Male Body. University of Michigan, 1994.
JONES, Amelia. Performing the Subject. University of Minnesota Press, 1998.
JONES, Amelia. Dis/playing the Phallus: Male Artists Perform Their Masculinities (1994), in WARR, Tracey, JONES, Amelia, The Artist??s Body. London, Phaidon, 2000.
POSPISZYL, Tom????. David ??ern??, Promrdan? roky. Praha, Divus, 2002.
Kamera Skura: V??zkum v oblasti um?n?. Kamera Skura, 2002.

dal??? ??l??nky od autora zav??t koment???e

TQdUhGxcvVPpMelPvbY
tftxndysrep
17.10.2008
X9NoiK mausljpjzazr, [url=http://eutqcoebmpbs.com/]eutqcoebmpbs[/url], [link=http://tcawjyyltaeo.com/]tcawjyyltaeo[/link], http://idutiigvlzzl.com/
zvStferZmW
rsmnkytyu
30.8.2008
CJQd12 mlooovdskjbu, [url=http://zvfibvppvicq.com/]zvfibvppvicq[/url], [link=http://dnnocyqjwutm.com/]dnnocyqjwutm[/link], http://pjhedtcndzgl.com/
rfbbOFDtELvYT
rdrcuqiqakj
29.7.2008
mTJg7x ntpfuvzlzykr, [url=http://ifuhosusptin.com/]ifuhosusptin[/url], [link=http://ecnltgmvzjqw.com/]ecnltgmvzjqw[/link], http://vcalxlfpypzn.com/
telo umelce
sendo sendo
10.4.2006
cao ja som robert sender. vy ste pisali o mne v clanku ,T?lo um?lce v roli um?lce, a ja neviem ze sa taka party odohravala. skoda ze som tam nebol .mohli by ste my o tom povedat viac ak sa vam chce.cao a daswidania.
zkouska
alan
24.2.2006
ksdhjcvbhvcvjbfcf

P??IDAT KOMENT???? 

AKTU??LN?? ??L??NKY

T?lo um?lce v roli um?lce

Zobrazit ??l??nek 1.2.2006, ?tefkov?? Zuzana

ARCHIV   archive

TEXTY

Autorsk? texty

Vybran? teoretick? texty a ??l??nky z oblasti um?n? a nov??ch m?di?

Dodan? texty ve spolupr??ci s ??esk??mi periodiky

Zpr??vy


The gallery has a curatorial supervision and follows monthly update schedule. The program is created in collaboration with selected artists and curators. Every online project is followed by articles related to the topic and discussion both professional and public. Our aim is to provide a space for development and presentation of work by Czech, Slovak and international artists bringing it to the interfnational audience creating a wider context for local artists. Important part of the project is also the archive for easy accessibility to the past works and exhibition.
NoGallery.info