"


TEXTY M??S??CE NA T?MA...

Fojtikova Katerina, 10.4.2007

Nov?? galerie Ciant

CIANT - Mezin??rodn? centrum pro um?n? a nov? technologie v Praze si v??s dovoluje pozvat na otev?en? nov? pra??sk? galerie zam??en? na prezentaci experiment??ln?ch projekt??, kter? propojuj? sv?ty um?n?, v?dy a nov??ch technologi?. Galerii CIANT najdete na adrese K????kovsk?ho 18 v Praze 3, v bl?zkosti ??i??kovsk?ho televizn?ho vys?la??e. Otev?eno ??T-SO 17 - 21, NE 15 - 19. Vstup zdarma. http://www.ciant.cz/galerie (ve v??stavb?)

cel?? ??l??nek

Sobotovi??ov?? Sl??va, 30.1.2007

KLIATBA R??CHLYCH ???POV

V??stava L??dv? v Galerii AVU (8.1.-12.1.) je soci??lny projekt o v????ni pre L??dv?. ??erp?? z estetiky m??ze? (vitr?ny, textov? vysvetlivky, d??sledn?? dokument??cia). ?tvr?? L??dv? in??pirovala umelcov (okrem toho, ??e sa pod??a nej pomenovali) k mnoh??m p??vabn??m po??inom: poh??adnice socialistickej architekt??ry, Slav???kov Pohled od L??dv? ako kalend??re na rozobranie, polorozo??ran? talianske naboje z vojny vo vitr?ne, pseudodokument??rne video striedaj??ce n??ladov? z??bery s faktick??mi ??dajmi, ale hlavne mnoho dobr??ch skutkov v dokument??cii (napr.zostrihanie rastl?n, ktor? br??nili vo v??h??ade na reli?f).

cel?? ??l??nek

Ter-Oganian Avdey, 16.8.2006

K problematice v????nosti v sou??asn?m um?n?

Sou??asn? um?n? o ni??em neinformuje. Informac? je v dne??n?m sv?t? v?c ne?? dost. Informace ??erp??me z knih, z fotografi?, filmu, vide?, r??dia, v ??asopis??, z novin, internetu, bezprost?edn?ch rozhovor??, telefon??t??, SMS atd.
Sou??asn? um?n? analyzuje jazyk t?chto sd?len?

cel?? ??l??nek

Sobotovi??ov?? Sl??va, 25.6.2006

Rozhovor s Petrou Herotovou

Petra Herotov?? ??tuduje na V?UP u Ji??ho Davida. Moment??lne vystavuje na 2 pra??sk??ch v??stav??ch: V galerii Entrance (13. 6. ?? 2. 7. 2006) ako hos?? Jolany Rucha?ovej na v??stave Jedna rodina a na v??stave ????el v galerii AVU (19. 6. ?? 29. 6. 2006).

cel?? ??l??nek

Moyzes Tamara, 11.5.2006

?pinav? pr??dlo

Izraelsk?? m?dia se pravideln? vymlouvaj?, ??e na jednu malou zemi se v Izraeli d?je p??li?? mnoho politick??ch ud??lost? najednou. Ot??zka, zda existuje n?jak?? cenzura, je ur??it? polemick??, ale obecn? se d?? ??ct, ??e v?t??inu m?di? v Izraeli ovliv??uje st??vaj?c? politick?? situace, moment??ln? tedy pravicov?? vl??da. A p?esto??e se ofici??ln? tvrd?, ??e se ????dn?? cenzura neuplat??uje a v??echno je publikovateln?, opozici se soustavn? zmen??uje ??ance, ??e se dostane do styku s ve?ejnost?. Stavbou zdi, vybudov??n?m check points (kontroln?ch stanovi????) a manipulacemi m?di? se postupn? uzav?ela tak? cesta k objektivn?m informac?m o izraelsko-palestinsk?m konfliktu. V l?t? roku 2003 jsem se dozv?d?la o m?rov? konferenci po???dan? levicov??mi organizacemi a p?edstaviteli palestinsk?ho st??tu. Konala se v hotelu Jaffa v Ramal??hu. Mezi z????astn?n??mi byli Hanan Ashrawi a J??sir Arafat. V jej?m pr??b?hu pro??ly asi dv? stovky Izraelc?? jedn?m z nejv?ce st?e??en??ch check point?? zvan??m Kalandia. M?dia odm?tla uve?ejnit jak?koliv informace, v??etn? nab?zen?ho videomateri??lu, s vysv?tlen?m, ??e na tak mal?? st??t jako Izrael se v jeden den stane p??li?? mnoho politick??ch ud??lost?. O tomto historick?m setk??n? se ji?? nikdo nikdy nedozv?d?l. Kdy?? jsem druh?? den ve ??kole, na Akademii um?n? Bezalel, prom?tala mnou po??zen?? materi??l, nikdo si nedok??zal p?edstavit, jak??m zp??sobem jsem jako ob??an izraelsk?ho st??tu mohla dostat do Mukkati, s?dla J??sira Arafata, a to v dob?, kdy bylo odst?elov??no. J?? jsem si zase uv?domila, co doslova znamen?? slangov?? v??raz pou???van?? aktivisty I TEN BYL U ARAFATA. Samoz?ejm?, ??e v den kdy v Izraeli dojde k bombov?mu ??toku, nen? politicky korektn? vypr??v?t o osadn?c?ch t??raj?c?ch sv? palestinsk? sousedy a ka??dodenn?ch konfliktech prohlubuj?c?ch vz??jemnou nen??vist. A u?? v??bec nezb??v?? m?sto pro skupiny lid?, kte?? se sna??? tyto probl?my reflektovat a hledat ?e??en?.

cel?? ??l??nek

... ..., 11.5.2006

Pot?ebujeme Va??i Pomoc

Od lo??sk?ho l?ta spolupracuji pro ???documenta 12 magazine??? tak? jako redaktorka pro jihov??chodn? Asii. Documenta 12 magazine je sm?l?? projekt, kter?? m?? p?iv?st ??asopisy (jak ti??t?n?? periodika, tak on-line m?dia) do um?leck?ho kontextu, aby se tak mohla propojit teorie s prax? a div??ci s um?lci pro documenta 12. Mimoto se tak? tvo?? st??l?? s??? ??asopis?? z cel?ho sv?ta.
B?hem sv?ho v??zkumu v jihov??chodn? Asii jsem p?i??la do kontaktu s mnoh??mi skv?l??mi a inteligentn?mi redaktory, kte?? usiluj? o to, aby spole??nosti slou??ili t?m, ??e budou ob??an??m poskytovat p?esn? informace, kritick? anal??zy a vzd?l??vac? materi??ly z cel?ho sv?ta, z m?st, kde je??t? demokracie nen? pravidlem ?? ani jedna ze zem? ASEANu nem?? dokonalou pov?st s ohledem na demokracii a svoboda projevu je tam z??sadn? omezena.

cel?? ??l??nek

AKTU??LN?? ??L??NKY

Osobnost roku

Zobrazit ??l??nek 4.3.2007, Fojtikova Katerina

Ud?len? ceny Michala Rann?ho

Zobrazit ??l??nek 6.1.2007, Fojtikova Katerina

Miesto ?? pam??? ?? zvuk (zvukov?? psychogeografia)

Zobrazit ??l??nek 28.3.2006, Krekovi?? Sl??vo

d?rive OST

Zobrazit ??l??nek 28.3.2006, Labuda Radim

Proti p??di?m a jevi??t?m

Zobrazit ??l??nek 27.3.2006, L??pez Francisco

Vznik sdru??en? C2C - kruh kur??tor?? a kritik??

Zobrazit ??l??nek 1.2.2006, ?tefkov?? Zuzana

T?lo um?lce v roli um?lce

Zobrazit ??l??nek 1.2.2006, ?tefkov?? Zuzana

Digit??ln? Intif??da

Zobrazit ??l??nek 30.1.2006, ?isler V?t

F??ze

Zobrazit ??l??nek 30.1.2006, Pt????ek Ji??

Dokumentarismus ?? mezi skute??nost? a fikc?

Zobrazit ??l??nek 30.1.2006, Scharrer Eva

ARCHIV   archive

TEXTY

Autorsk? texty

Vybran? teoretick? texty a ??l??nky z oblasti um?n? a nov??ch m?di?

Dodan? texty ve spolupr??ci s ??esk??mi periodiky

Zpr??vy

Exklusive Heissfolienpraegestempel bei Graviertechnik Mueller
Kassenhaeuschen fuer Veranstaltungen
Looking for halloween fun? halloweencostumecreations.com
Explore emotional intelligence message

The gallery has a curatorial supervision and follows monthly update schedule. The program is created in collaboration with selected artists and curators. Every online project is followed by articles related to the topic and discussion both professional and public. Our aim is to provide a space for development and presentation of work by Czech, Slovak and international artists bringing it to the interfnational audience creating a wider context for local artists. Important part of the project is also the archive for easy accessibility to the past works and exhibition.
NoGallery.info